Kompenzácia za zmeškanie nadväzujúceho spoja

Mali ste oneskorenie letu viac ako tri hodiny alebo ste kvôli neskoršiemu letu nestihli nadväzujúci spoj? Aké sú vaše práva a v akých prípadoch je možné získať odškodnenie za oneskorenie letu? Ako je postavená EÚ regulácia EC 261/2004 a akú výšku finančnej kompenzácie za oneskorený let a zmeškanie nadväzujúceho spoja môžete získať?

Získanie finančnej kompenzácie za zmeškaný nadväzujúci let má podobné podmienky ako získanie kompenzácie za oneskorený let. Napriek tomu sú tu určité špecifiká, ktoré sa odlišujú, a je potrebné ich mať na pamäti. Aby bolo možné nárokovať odškodnenie, musia byť splnené základné podmienky, na základe ktorých je možné nárokovať odškodnenie za daný let u leteckej spoločnosti:

 • dĺžka oneskorenia letu v cieľovej destinácii
 • či sa jedná o let spadajúci do regulácie EC 261/2004, či sú tu iné možnosti a formy získania odškodnenia (letecké míle, darčekové poukážky).
 • sú všetky lety pod jednou rezervácií

Oneskorenie (v cieľovej destinácií po prípadnom prebookování a/alebo presmerovaní)

Vzdialenosť Menej ako 2h   Od 2h do 3h   Od 3h do 4h   Viac ako 4h
alebo let nebol vôbec
uskutočnený  
Menej ako 1500 km 0€ 0€ 250€ 250€
Oneskorený 
let
Od 1500 km do 3500 km 0€ 0€ 400€ 400€
Viac ako 3500 km 0€ 0€ 300€ 600€
Menej ako 1500 km 125€ 250€ 250€ 250€
Zrušený
let
Od 1500 km do 3500 km 200€ 200€ 400€ 400€
Viac ako 3500 km 300€ 300€ 300€ 600€
Nárok na kompenzáciu v závislosti od vzdialenosti a dĺžky oneskorenia v cieľovej destinácii'

Ďalej sú tu doplňujúce podmienky pre získanie možného finančného odškodnenia:

 • vzdialenosť počiatočnej a cieľovej destinácie pre výpočet výšky vášho odškodnenia
 • oneskorenie letu, ktoré zapríčinilo zmeškanie nadväzujúceho spoje, bolo spôsobené okolností, ktoré mohla či nemohla letecká spoločnosť ovplyvniť.

Kombináciou faktorov popísaných vyššie sa následne určí, či vzniká potenciálny nárok na získanie finančnej kompenzácie.

Definícia dĺžky oneskorenia letu

Dĺžkou oneskorenia je myslený rozdiel času príletu do cieľovej destinácie oproti pôvodne plánovanému času príletu. Pre získanie odškodnenia je potrebné mať oneskorenie letu v cieľovej destinácii minimálne tri hodiny.

Tabule príletov – príklady, kedy vzniká nárok na kompenzáciu a kedy nie

Prílety 24.4.2018 17:05

Plánovaný
čas odletu
Skutočný
čas odletu
Destinácia Let Status Plánovaný
čas príletu
Skutočný
čas príletu
Nárok na
kompenzáciu?
14:05 14:05 Barcelona VY1291 Na čas 15:30 15:27 NE
14:30 15:30 Londýn U23218 Oneskorené 15:55 16:33 NE
14:35 17:40 Paríž AF293 Oneskorené 17:35 20:30 NE
15:00 17:55 Barcelona FR6303 Oneskorené 18:00 21:00 ÁNO
15:30 19:00 Praha OK917 Oneskorené 18:30 21:35 ÁNO
16:00 18:55 Kodaň LO8821 Oneskorené 19:00 19:10 NE
16:05 16:05 Londýn FR1517 Na ceste 19:05

Náš tip:

V prípade oneskorenia letu si vždy odfoťte tabuľu príletov s časom príletu vášho letu.

Definícia, či let spadá pod EÚ reguláciu EC 261/2004, alebo nie

Aby bolo možné žiadať kompenzáciu za oneskorenie letu v rámci európskej regulácie, musí byť let operovaný aspoň jedným z uvedených spôsobov:

 • Let sa musí uskutočniť v rámci Európskej únie alebo členského štátu (Nórsko, Švajčiarsko, Island).
 • Odletová destinácia musí byť vo vnútri Európskej únie alebo členského štátu.
 • Let je operovaný leteckou spoločnosťou, ktorá má sídlo na území Európskej únie alebo členského štátu.
Europe flight routes

Definícia letov pod jednou rezerváciou

Aby bolo možné nazerať na lety ako na spojené, a nie samostatné, je nutné, aby lety, kde sa nárokuje kompenzácia za zmeškanie nadväzujúceho spoja (let, ktorý spôsobil zmeškanie spoja, a nasledujúci let, ktorý bol zmeškaný), boli pod jedným číslom rezervácie (unikátna šesťmiestna kombinácia písmen a/alebo čísiel). V prípade, že to tak nie je, jedná sa o samostatné lety a rovnako tak sa potom nahliada na prípadné odškodnenie. Viac tu v príkladoch:

Let A aj B pod jedným číslom rezervácie

Let A oneskorený o 1 hod., kvôli tomu zmeškaný nadväzujúci let. Do cieľovej destinácie sa cestujúci dostal náhradným letom o 6 hod. neskôr.

Kvôli tomu, že sú obe lety pod jedným číslom rezervácie, nazerá sa na lety ako na jeden. Teda oneskorenie v cieľovej destinácii 6 hod., a vzniká tak nárok na odškodnenie.

Europe flight routes

rezervácia letenky

Let A a B má každý svoje číslo rezervácie.

Let A oneskorený o 1 hod., kvôli tomu zmeškaný nadväzujúci let. Do cieľovej destinácie sa cestujúci dostal náhradným letom o 6 hod. neskôr.

Kvôli tomu, že každý let má svoju rezerváciu, nazerá sa na lety ako na dva samostatné lety. Let A oneskorený o 1 hod., nárok nevznikol. Let B odletel na čas a oneskorený nebol, nárok tiež nevznikol.

Europe flight routes

rezervácia letenky

Lety pod jednou alebo viacerými rezerváciami majú ešte jednu významnú záludnosť. V prípade, že sa jedná o lety pod jednou rezerváciou a kvôli predchádzajúcemu letu nestihnete nadväzujúci spoj, letecká spoločnosť sa o vás musí postarať a musí vám zaistiť na svoje náklady náhradný let do cieľovej destinácie. V prípade, že to tak nie je a lety majú každý svoju rezerváciu, potom letecká spoločnosť nemusí riešiť ani náhradný let a ani prípadné ubytovanie. Všetko si budete musieť zaobstarať na svoje náklady – teda nielen ubytovanie, ale aj ďalšiu letenku do cieľovej destinácie.

Náš tip:

Veľmi starostlivo si prezrite svoje rezervácie a overte si, že sa jedná naozaj o jednu rezerváciu. Nie je nič nezvyčajné, že pri nákupe letenky všetko vyzerá ako jedna rezervácia, ale v skutočnosti to tak nie je. Ak si nie ste istí, zájdite si na prepážku spoločnosti a overte si svoj let. Rozdelené rezervácie bývajú často napríklad u predajcov kiwi.com alebo azair.cz. Toto odporúčame si prejsť už pri nákupe, vyhnete sa tak následným ťažkostiam a nákladom navyše pri čakaní na ďalší možný let.

Definícia vzdialenosti letu pre určenie výšky odškodnenia za oneskorený let

V prípade, že sú splnené hlavné podmienky ohľadom dĺžky oneskorenia a príslušnosti letu v rámci regulácie EÚ, potom ďalším krokom je určenie maximálnej výšky kompenzácie za oneskorenie letu. Táto výška sa určuje na základe vzdialenosti odletovej destinácie a cieľovej destinácie v rámci jednej rezervácie. Pozor do tejto vzdialenosti sa nezapočítava prípadná vzdialenosť medzipristátia či prestupy v priebehu cesty. Jedná sa čisto o najkratšiu vzdialenosť medzi počiatočným odletovým miestom a cieľovým miestom. Všetko podľa nasledujúceho znázornenia:

250 € do 1 500 km

Príklady:
Praha Paríž
Bratislava Londýn
Praha Brusel

400 € od 1 501 km do 3 500 km

Príklady:
Brno Madrid
Praha Moskva
Bratislava Lisabon

600 € nad 3 501 km

Príklady:
Praha New York
Viedeň Tokio
Praha Dubai

Príklad vzdialenosti bez medzipristátia Praha – Londýn

 • Vzdialenosť 1047 km  (príklad č.1)

Príklad vzdialenosti nového alternatívneho letu 
Praha – Viedeň – Londýn

 • Vzdialenosť Praha – Viedeň 278 km
 • Vzdialenosť Viedeň – Londýn 1279 km
 • Celkom teda 1557 km  (príklad č.2)

Výpočet vzdialenosti sa stanoví na základe najkratšej vzdialenosti medzi počiatočnou a cieľovou destináciou, teda podľa príkladu 1 – 1047 km.

Europe flight routes

Ďalšie možnosti získania odškodnenia za oneskorené lety, ktoré nespadajú pod reguláciu EÚ

Získanie kompenzácie za lety, ktoré nespadajú pod reguláciu EÚ alebo je neprevádzkuje dopravca majúci sídlo v rámci EÚ, je možné. Tieto prípadné náhrady sa potom pohybujú individuálne a riadia sa buď legislatívou danej krajiny, alebo obchodnými podmienkami daného prepravcu. Zároveň aj forma a výška prípadnej kompenzácie sa líšia, a môže sa tak jednať o finančnú hodnotu alebo o odškodnenie vo forme leteckých míľ alebo bonusových alebo darčekových poukážok.

Definícia mimoriadnej okolnosti

Aby vám bola letecká spoločnosť povinná vyplatiť finančnú náhradu za oneskorený let, nesmie sa jednať o mimoriadnu okolnosť, ktorej nemohla letecká spoločnosť predísť. V prípade, že tomu tak je, letecká spoločnosť je v týchto prípadoch zbavená povinnosti kompenzáciu platiť.?Vo všetkých ostatných prípadoch máte nárok na získanie svojej finančnej kompenzácie za oneskorenie letu.

Situácia spadajúca do mimoriadnych okolností:

Zlé počasie
Prírodná 
 katastrofa
Štrajk tretej 
strany
Bezpečnostné 
 situácie
Obmedzenie letovej 
prevádzky

Zhrnutie podmienok pre možnosť získania kompenzácie za zmeškanie nadväzujúceho letu

Pre úspešné získanie odškodnenia za oneskorenie vzhľadom k zmeškaniu nadväzujúceho letu je potrebné získať čo najviac informácií o samostatnom oneskorení aj o dôvodoch oneskorenia, ktoré boli príčinou zmeškania nadväzujúceho letu. V prípade, že letecká spoločnosť nekomunikuje, je potrebné využiť právnej pomoci a leteckú spoločnosť donútiť k získaniu vašej kompenzácie skrze právne kroky. Tu je prehľad podmienok na možnosti získania vašej kompenzácie vrátane výhod a dôvodov, prečo si zvoliť naše služby.

Prečo žiadať o kompenzácii cez firmu a nerobiť si to sám?

Svojpomocou

úmorné a s malou šancou na úspech

minimálne náklady

bez dokumentácie
o letu = nejasná šanca
na úspech

úspešnosť iba 5-10 %

náročné na čas

bez právnej podpory

ClaimCloud

rýchlo a jednoducho

rýchlo a jednoducho

úspešnosť 95 %

platíte len v prípade úspechu

skúsený právny zástupca

všetky informácie o letoch

podanie žiadosti trvá len pár minút

overiť let

Pomoc právnika

drahá a s nejasným
výsledkom

bez dokumentácie
o letu = nejasná šanca
na úspech

náročné na čas

veľmi nákladné

Naša rada na záver

Bez ohľadu na to, či budete mať neskôr nárok na finančnú kompenzáciu od leteckej spoločnosti v závislosti od okolností a príčin oneskorenia letu, letecká spoločnosť sa o vás musí v mieste oneskorenia postarať. Je jej povinnosťou vám zaistiť občerstvenie, zabezpečiť možnosť telefonického hovoru alebo poslanie e-mailu. Toto neplatí len v prípade, keď let bude oneskorený do dvoch hodín a umožní vám nastúpiť do lietadla (v prípade vzdialenosti do 1500 km), respektíve troch hodín (nad vzdialenosť 1500 km). Ak letecká spoločnosť nedokáže zabrániť oneskoreniu v danom dni, je povinná vám zaistiť naviac ešte ubytovanie s prevozom do hotela a späť. V prípade, že by sa tak nestalo, určite si schovajte všetky účty za výdavky, ktoré ste museli kvôli neočakávanému oneskoreniu vynaložiť pre neskoršie nárokovanie po dopravcovi.

Náš tip:

Vytlačte si naše asistenčné kartičky pre nepredvídané okolnosti na letisku a buďte vždy pripravení obhájiť svoje práva.

Assistance card

Čo o nás hovoria klienti?

5,0

Dnes mi přišla finanční kompenzace v maximální výši. Ještě jednou moc děkuji a vřele vás všem doporučím!

Kateřina Vučkovska

Děkuji za kladné vyřízení naší reklamace zpoždění letu, i když to vypadalo beznadějně. Pro Váš tým to beznadějné nebylo.

Romana Šímová

Super rychlá komunikace, vše kvalitně popsáno.. díky Vám máme max. možnou částku za zrušený let, vyřízení bylo ani ne do měsíce.
Proste parada, mohu doporucit kazdemu ... 

Lukáš Vítek

Two months ago I didn't believe airlines would bother with my claim. Nowadays I am receiving 250 EUR on my bank account! Thank you ClaimCloud! Easy, Fast, Successful.

Adam Lebeda

Velice děkujeme této společnosti za perfektní vyřízení reklamace našeho zpožděného letu. Výše částky, která nám byla vyplacena nás mile překvapila. 100% doporučujeme.

Daniela Hagarová

Ještě jednou velmi děkuji za pomoc :-) Reklamace byla úspěšně po 2 měsících vyřízena. Komunikace na skvělé úrovni. Pokud budete chtít reklamovat letenku, určitě doporučuji přes tuto společnost!

Leona Cinerová

Dobrý den, i já se připojuji s pochvalou za úspěšné vyřízení reklamace za zpožděný let a nejen do nového roku přeji hodně úspěchů a pevné nervy u dalších reklamací. Díky.

David Lička

Velké poděkování týmu ClaimCloud za perfektní vyřízení naší reklamace zpožděného letu. Kompenzace v maximální možné výši je na našem účtu. Jupííííí. Díky:)

Pavlína Perháčová 

Děkuji moc za kladné vyřízení mého letu do Paříže, kde jsme byli nuceni letět přes Ženevu.

Pavel Kůla

Děkuji za rychlé a kladné vyřízení reklamace zpožděného letu, kvůli kterému jsme nestihli let navazující. Profesionální přístup a okamžité zaslání kompenzace.

Lenka Hrbáčová

Ďakujeme veľmi pekne za pomoc, bez komplikácii a promptné riešenie. Skvelé služby, zatiaľ spokojnosť. Odporúčam.

Filip Fipo Klimko

Neveríte? Presvedčte sa sami.

Co si pohlídat při nákupu letenek!

Co si pohlídat při nákupu letenek!

Co hlídat při nákupu letenek. Co je codeshare let… Kde číhají úskalí v případě následných nárokování kompenzací za nekorektně proběhlé lety. S čím počítat a nebýt následně nemile… čítať ďalej
Návazný let - Máte dostatek času na přestup?

Návazný let - Máte dostatek času na přestup?

Máte dostatečný čas na přestup? Radši se ujistěte… Seznam nejčastěji využívaných letišť v rámci Evropy s minimálními garantovanými časy na přestup. čítať ďalej
Rezervace a nákup letenky – Co musíte ohlídat

Rezervace a nákup letenky – Co musíte ohlídat

Podrobný návod, co vše musíte hlídat při rezervaci letenky kvůli možnosti uplatnění kompenzace za zpoždění či zrušení letu leteckou společností. čítať ďalej