Podmínky a pravidla pro získání kompenzace za zmeškání navazujícího letu.

Měli jste zpoždění letu více jak tři hodiny nebo jste díky zpožděnému letu nestihli návazný spoj? Jaká jsou Vaše práva a v jakých případech je možné získání odškodnění za zpoždění letu? Jak je postavená EU regulace EC 261/2004 a jakou výši finanční kompenzace za zpožděný let a zmeškání navazujícího spoje můžete získat?

Získání finanční kompenzace za zmeškaný návazný let, má podobné podmínky jako získání kompenzace za zpožděný let. Přesto jsou zde určitá specifika, která se odlišují a je třeba je mít na paměti. Aby bylo možné nárokovat odškodnění, musí být splněny základní podmínky, na základě kterých je možné nárokovat odškodnění za daný let u letecké společnosti:

 • délka zpoždění letu v cílové destinaci
 • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004 či jsou zde jiné možnosti a formy získání odškodnění (letecké míle, dárkové poukázky).
 • jsou všechny lety pod jednou rezervací

Zpoždění (v cílové destinaci po případném přebookování a/nebo přesměrovaní)

Vzdálenost Méňe než 2h   Od 2h do 3h   Od 3h do 4h   Více než 4h
nebo let nebyl vůbec
uskutečněn  
Méňe než 1500km 0€ 0€ 250€ 250€
Zpožděný
let
Od 1500 km do 3500km 0€ 0€ 400€ 400€
Více než 3500km 0€ 0€ 300€ 600€
Méňe než 1500km 125€ 250€ 250€ 250€
Zrušený
let
Od 1500 km do 3500km 200€ 200€ 400€ 400€
Více než 3500km 300€ 300€ 300€ 600€
Nárok na kompenzaci v závislosti na vzdálenosti a délce zpoždění v cílové destinaci

Dále jsou zde doplňující podmínky pro získání možného finančního odškodnění:

 • vzdálenost počáteční a cílové destinace pro výpočet výše Vašeho odškodnění
 • zpoždění letu, které zapříčinilo zmeškání návazného spoje, bylo způsobeno okolností, které mohla či nemohla letecká společnost ovlivnit.

Kombinací faktorů popsaných výše se následně určí, zda vzniká potenciální nárok na získání finanční kompenzace.

Definice délky zpoždění letu

Délkou zpoždění je myšlen rozdíl času příletu do cílové destinace oproti původně plánovanému času příletu. Pro získání odškodnění je třeba mít zpoždění letu v cílové destinaci minimálně tři hodiny.

Příletová tabule - příklady kdy vzniká nárok na kompenzaci a kdy nikoliv

Přílety 24.4.2018 17:05

Plánovaný
čas odletu
Skutečný
čas odletu
Destinace Let Status Plánovaný
čas příletu
Skutečný
čas příletu
Nárok na
kompenzaci?
14:05 14:05 Barcelona VY1291 Na čas 15:30 15:27 NE
14:30 15:30 Londýn U23218 Zpožděno 15:55 16:33 NE
14:35 17:40 Paříž AF293 Zpožděno 17:35 20:30 NE
15:00 17:55 Barcelona FR6303 Zpožděno 18:00 21:00 ANO
15:30 19:00 Praha OK917 Zpožděno 18:30 21:35 ANO
16:00 18:55 Kodaň LO8821 Zpožděno 19:00 19:10 NE
16:05 16:05 Londýn FR1517 Na cestě 19:05

Náš tip:

V případě zpoždění letu si vždy vyfoťte příletovou tabuli s časem příletu Vašeho letu

Definice, zda let spadá pod EU regulaci EC 261/2004 či nikoliv

Aby bylo možné žádat kompenzaci za zpoždění letu v rámci evropské regulace, musí být let operován alespoň jedním z uvedených způsobů:

 • Let musí být uskutečněn uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Švýcarsko, Island)
 • Odletová destinace musí být uvnitř Evropské unie nebo členského státu
 • Let je operován leteckou společností, která má sídlo na území Evropské unie či členského státu
Europe flight routes

Definice letů pod jednou rezervací

Aby bylo možné nahlížet na lety jako na spojené a nikoliv samostatné, je nutné, aby lety kde se nárokuje kompenzace za zmeškání návazného spoje (let, který způsobil zmeškání spoje a následující let, který byl zmeškán), byly pod jedním číslem rezervace (unikátní šestimístná kombinace písmen a/nebo čísel). V případě, že tomu tak není, jedná se o samostatné lety a stejně tak se pak nahlíží na případné odškodnění. Více zde v příkladech:

Let A i B pod jedním číslem rezervace

Let A zpožděn o 1H, díky tomu zmeškaný návazný let. Do cílové destinace se cestující dostal náhradním letem o 6H později.

Díky tomu, že jsou oba lety pod jedním číslem rezervace, nahlíží se na lety jako na jeden. Tedy zpoždění v cílové destinaci 6H a vzniká tak nárok na odškodnění.

Europe flight routes

rezervace letenky

Let A a B má každý své číslo rezervace

Let A zpožděn o 1H, díky tomu zmeškaný návazný let. Do cílové destinace se cestující dostal náhradním letem o 6H později.

Díky tomu, že každý let má svou rezervaci, nahlíží se na lety jako na dva samostatné lety. Let A zpožděn o 1H, nárok nevznikl. Let B odletěl na čas a zpožděn nebyl, nárok také nevznikl.

Europe flight routes

rezervace letenky

Lety pod jednou či více rezervacemi mají ještě jednu významnou záludnost. V případě, že se jedná o lety pod jednou rezervací a díky předchozímu letu nestihnete návazný spoj, letecká společnost se o Vás musí postarat a musí Vám zajistit na své náklady náhradní let do cílové destinace. V případě, že tomu tak není a lety mají každý svou rezervaci, pak letecká společnost nemusí řešit ani náhradní let a ani případné ubytování. Vše si budete muset pořídit na své náklady – tedy jak ubytování, tak i další letenku do cílové destinace.

Náš tip:

Velmi pečlivě si prohlédněte Vaše rezervace a ověřte si, že se jedná opravdu o jednu rezervaci. Není nic nezvyklého, že při nákupu letenky vše vypadá jako jedna rezervace, ale ve skutečnosti tomu tak není. Pokud si nejste jistí, zajděte si na přepážku společnosti a ověřte si Váš let. Rozdělené rezervace bývají často například u prodejců kiwi.com nebo azair.cz . Toto doporučujeme si projít již při nákupu, vyhnete se tak následným potížím a vícenákladům při čekání na další možný let.

Definice vzdálenosti letu pro určení výše odškodnění za zpožděný let

V případě, že jsou splněny hlavní podmínky ohledně délky zpoždění a příslušnosti letu v rámci regulace EU, pak dalším krokem je určení maximální výše kompenzace za zpoždění letu. Tato výše se určuje na základě vzdálenosti odletové destinace a cílové destinace v rámci jedné rezervace. Pozor do této vzdálenosti se nezapočítává případná vzdálenost mezipřistání, či přestupy v průběhu cesty. Jedná se čistě o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem. Vše dle následujícího znázornění:

250 € do 1 500 km

Příklady:
Praha Paříž
Bratislava Londýn
Praha Brusel

400 € od 1 501 km do 3 500 km

Příklady:
Brno Madrid
Praha Moskva
Bratislava Lisabon

600 € nad 3 501 km

Příklady:
Praha New York
Vídeň Tokyo
Praha Dubai

Příklad vzdálenosti bez mezipřistání Praha - Londýn

 • Vzdálenost 1047 KM (příklad č.1)

Příklad vzdálenosti nového alternativního letu
Praha - Vídeň - Londýn

 • Vzdálenost Praha - Vídeň 278KM
 • Vzdálenost Vídeň - Londýn 1279 KM
 • Celkem tedy 1557 KM (příklad č.2)

Výpočet vzdálenosti se stanoví na základě nejkratší vzdálenosti mezi počáteční a cílovou destinací, tedy dle příkladu 1 – 1047 KM

Europe flight routes

Další možnosti získání odškodnění za zpožděné lety, které nespadají pod regulaci EU

Získání kompenzace za lety, které nespadají pod regulaci EU nebo je neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU je možné. Tyto případné náhrady se pak pohybují individuálně a řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce. Zároveň i forma a výše případné kompenzace se liší a může se tak jednat o finanční hodnotu nebo o odškodnění ve formě leteckých mil či bonusových nebo dárkových poukázek.

Definice mimořádné okolnosti

Aby Vám byla letecká společnost povinna vyplatit finanční náhradu za zpožděný let, nesmí se jednat o mimořádnou okolnost, které nemohla letecká společnost předejít. V případě, že tomu tak je, letecká společnost je v těchto případech zproštěna povinnosti kompenzaci platit. Ve všech ostatních případech máte nárok na získání Vaší finanční kompenzace za zpoždění letu.

Situace spadající do mimořádných okolností:

Špatné počasí
Přirodní
katastrofa
Stávka třetí
strany
Bezpečnostní
situace
Omezení letového
provozu

Shrnutí podmínek pro možnost získání kompenzace za zmeškání návazného letu

Pro úspěšné získání odškodnění za zpoždění vzhledem k zmeškání návazného letu je třeba získat co nejvíce informací jak o samotném zpoždění, tak i o důvodech zpoždění, které byly příčinou zmeškání návazného letu. V případě, že letecká společnost nekomunikuje, je třeba využít právní pomoci a leteckou společnost donutit k získání Vaší kompenzace skrze právní kroky. Zde je přehled podmínek pro možnosti získání Vaší kompenzace včetně výhod a důvodů, proč si zvolit naše služby.

Proč žádat o kompenzaci skrze firmu a nedělat si sám?

Svépomocí

úmorné a s malou šancí na úspěch

minimální náklady

bez detailních informací
o letu je nejasná šance
na úspěch

úspěšnost pouze 5-10 %

náročné na čas

bez právní podpory

ClaimCloud

rychle a jednoduše

rychle, jednoduše a bez námahy

úspěšnost 95 %

platíte jen v případě úspěchu

zkušený právní zástupce

veškeré informace o letech

podání žádosti trvá jen pár minut

ověřit let

Pomoc právníka

drahá a s nejasným
výsledkem

bez detailních informací
o letu je nejasná šance
na úspěch

náročné na čas

vysoce nákladné

Naše rada na závěr

Bez ohledu na to, zda budete mít později nárok na finanční kompenzaci od letecké společnosti v závislosti na okolnostech a příčinách zpoždění letu, musí se o Vás letecká společnost v místě zpoždění postarat. Je její povinností Vám zajistit občerstvení, zajistit možnost telefonického hovoru nebo poslání emailu. Toto neplatí jen v případě, když let bude zpožděn do dvou hodin a umožní Vám nastoupit do letadla (v případě vzdálenosti do 1500 km) respektive tří hodin (nad vzdálenost 1500 km). Pokud letecká společnost nedokáže zabránit zpoždění v daném dni, je povinna Vám zajistit navíc ještě ubytování s převozem do hotelu a zpět. V případě, že by se tak nestalo, určitě si schovejte veškeré účty za výdaje, které jste museli díky nečekanému zpoždění vynaložit pro pozdější nárokovaní po dopravci.

Náš tip:

Vytiskněte si naše asistenční kartičky pro nepředvídané okolnosti na letišti a buďte vždy připraveni obhájit svá práva

Assistance card

Co o nás říkají klienti

5,0

Dnes mi přišla finanční kompenzace v maximální výši. Ještě jednou moc děkuji a vřele vás všem doporučím!

Kateřina Vučkovska

Děkuji za kladné vyřízení naší reklamace zpoždění letu, i když to vypadalo beznadějně. Pro Váš tým to beznadějné nebylo.

Romana Šímová

Super rychlá komunikace, vše kvalitně popsáno.. díky Vám máme max. možnou částku za zrušený let, vyřízení bylo ani ne do měsíce.
Proste parada, mohu doporucit kazdemu ... 

Lukáš Vítek

Two months ago I didn't believe airlines would bother with my claim. Nowadays I am receiving 250 EUR on my bank account! Thank you ClaimCloud! Easy, Fast, Successful.

Adam Lebeda

Velice děkujeme této společnosti za perfektní vyřízení reklamace našeho zpožděného letu. Výše částky, která nám byla vyplacena nás mile překvapila. 100% doporučujeme.

Daniela Hagarová

Ještě jednou velmi děkuji za pomoc :-) Reklamace byla úspěšně po 2 měsících vyřízena. Komunikace na skvělé úrovni. Pokud budete chtít reklamovat letenku, určitě doporučuji přes tuto společnost!

Leona Cinerová

Dobrý den, i já se připojuji s pochvalou za úspěšné vyřízení reklamace za zpožděný let a nejen do nového roku přeji hodně úspěchů a pevné nervy u dalších reklamací. Díky.

David Lička

Velké poděkování týmu ClaimCloud za perfektní vyřízení naší reklamace zpožděného letu. Kompenzace v maximální možné výši je na našem účtu. Jupííííí. Díky:)

Pavlína Perháčová 

Děkuji moc za kladné vyřízení mého letu do Paříže, kde jsme byli nuceni letět přes Ženevu.

Pavel Kůla

Děkuji za rychlé a kladné vyřízení reklamace zpožděného letu, kvůli kterému jsme nestihli let navazující. Profesionální přístup a okamžité zaslání kompenzace.

Lenka Hrbáčová

Ďakujeme veľmi pekne za pomoc, bez komplikácii a promptné riešenie. Skvelé služby, zatiaľ spokojnosť. Odporúčam.

Filip Fipo Klimko

Nevěříte? Přesvědčte se sami

Co si pohlídat při nákupu letenek!

Co si pohlídat při nákupu letenek!

Co hlídat při nákupu letenek. Co je codeshare let… Kde číhají úskalí v případě následných nárokování kompenzací za nekorektně proběhlé lety. S čím počítat a nebýt následně nemile… číst dál
Návazný let - Máte dostatek času na přestup?

Návazný let - Máte dostatek času na přestup?

Máte dostatečný čas na přestup? Radši se ujistěte… Seznam nejčastěji využívaných letišť v rámci Evropy s minimálními garantovanými časy na přestup. číst dál
Rezervace a nákup letenky – Co musíte ohlídat

Rezervace a nákup letenky – Co musíte ohlídat

Podrobný návod, co vše musíte hlídat při rezervaci letenky kvůli možnosti uplatnění kompenzace za zpoždění či zrušení letu leteckou společností. číst dál