Ochrana súkromia a GDPR

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podža nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektu údajov (naďalej len GDPR).

Podľa zákona je osobný údaj informáciou či informáciami o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, jeden či viacero osobitných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (naďalej tiež len „údaje“). Pokiaľ je uzatvorená príkazná zmluva so spoločnosťou SkyCloud o uplatnení a vymožení nároku na náhradu škody alebo iného nároku, na ktorý máte nárok podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) alebo c?. 261/2004 v platnom znení, príp. iného právneho predpisu alebo zmluvných podmienok, potom ste v zmysle platnej právnej úpravy subjektom údajov a údaje, ktoré o vás spracovávame, sú údaje osobné (naďalej len „OÚ“).

Skôr ako sa stanete zákazníkom používajúcim služby spoločnosti SkyCloud, žiadame vás o súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ nám súhlas poskytnete, osobné údaje, s ktorými pracujeme a tým aj spracovávame, sme získali priamo od Vás a s Vaším súhlasom alebo od tretích osôb, a to iba na základe vášho súhlasu tretím osobám k zdieľaniu.

V spoločnosti SkyCloud nasledujeme vývoj českej legislatívy a legislatívy EU a nastavujeme všetky požiadavky uložené zákonom. Máme určenú osobu vo funkcii „Data Privacy Officer” (poverenec na ochranu osobných údajov) – tzn. zamestnanca vybaveného dostatočnými kompetenciami k tomu, aby mohol ovplyvňovať fungovanie nových aj jestvujúcich služieb tak, aby bola zaistená maximálna možná miera ochrany súkromia našich zákazníkov.